Có 1 kết quả:

qū yū

1/1

qū yū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dispel blood stasis (TCM)