Có 1 kết quả:

zhù shòu

1/1

zhù shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to offer birthday congratulations (to an elderly person)