Có 1 kết quả:

zhù hè

1/1

zhù hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to congratulate
(2) congratulations
(3) CL:個|个[ge4]