Có 1 kết quả:

shén shāng

1/1

shén shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) depressed
(2) dispirited
(3) dejected

Một số bài thơ có sử dụng