Có 1 kết quả:

shén xiàng

1/1

shén xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

image of a God

Một số bài thơ có sử dụng