Có 1 kết quả:

shén láo xíng cuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be completely drained both emotionally and physically (idiom)