Có 1 kết quả:

Shén qí Bǎo bèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pokémon or Pocket Monsters, popular Japanese video game, anime and manga