Có 1 kết quả:

shén nǚ yǒu xīn , Xiāng Wáng wú mèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the fairy is willing, but King Xiang doesn't dream (idiom)
(2) (said of a woman's unrequited love)