Có 1 kết quả:

shén chāi guǐ shǐ

1/1

shén chāi guǐ shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the work of gods and devils (idiom); unexplained event crying out for a supernatural explanation
(2) curious coincidence