Có 1 kết quả:

shén zhì bù qīng

1/1

shén zhì bù qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be delirious
(2) to be mentally confused