Có 1 kết quả:

shén qì

1/1

shén qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) expression
(2) manner
(3) vigorous
(4) impressive
(5) lofty
(6) pretentious