Có 1 kết quả:

shén bǐ

1/1

shén bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. divine pen
(2) fig. outstanding writing