Có 1 kết quả:

shén jīng xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nerve cell
(2) neuron