Có 1 kết quả:

shén jīng wǎng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

neural network (artificial or biological)