Có 1 kết quả:

shén zhí

1/1

shén zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clergy
(2) clerical