Có 1 kết quả:

shén zhí rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clergy
(2) cleric