Có 1 kết quả:

shén zhōu diàn nǎo ㄕㄣˊ ㄓㄡ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hasee (computer manufacturer)