Có 1 kết quả:

shén sè

1/1

shén sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) expression
(2) look