Có 1 kết quả:

shén pǔ

1/1

shén pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) list of Gods and Immortals
(2) pantheon