Có 1 kết quả:

shén tōng guǎng dà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to possess great magical power
(2) to possess remarkable abilities