Có 1 kết quả:

Shén diāo xiá lǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) The Return of the Condor Heroes (classic wuxia martial arts TV films of 1998 and 2006 based on novel by Jinyong 金庸)
(2) variant of 神鵰俠侶|神雕侠侣