Có 1 kết quả:

shén yùn

1/1

shén yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

charm or grace (in poetry or art)

Một số bài thơ có sử dụng