Có 1 kết quả:

shén fēng tè gōng duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

kamikaze unit (Japanese corps of suicide pilots in World War II)