Có 1 kết quả:

shén mǎ

1/1

shén mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mythical horse
(2) Internet slang for 什麼|什么[shen2 me5]