Có 1 kết quả:

shén niǎo

1/1

shén niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

supernatural bird