Có 1 kết quả:

piào xuǎn

1/1

piào xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to vote by ballot