Có 1 kết quả:

jì bài

1/1

jì bài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to offer sacrifice (to one's ancestors)