Có 1 kết quả:

lù yǎng

1/1

lù yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to support sb with official pay