Có 1 kết quả:

bǐng fù

1/1

bǐng fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to report back (to a superior)