Có 1 kết quả:

jīn bu qǐ

1/1

jīn bu qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be unable to stand