Có 1 kết quả:

jìn lìng

1/1

jìn lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prohibition
(2) ban