Có 1 kết quả:

jìn zhì lìng

1/1

jìn zhì lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prohibition
(2) ban
(3) law forbidding sth