Có 1 kết quả:

jìn zhǐ

1/1

jìn zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cấm chỉ, cấm đoán

Từ điển Trung-Anh

(1) to prohibit
(2) to forbid
(3) to ban

Một số bài thơ có sử dụng