Có 1 kết quả:

jìn zhǐ wài chū

1/1

jìn zhǐ wài chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forbid sb to go out
(2) to curfew
(3) to ground (as disciplinary measure)