Có 1 kết quả:

jìn luán

1/1

jìn luán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exclusive property
(2) forbidden domain