Có 1 kết quả:

jìn gù

1/1

jìn gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confine
(2) to imprison
(3) prohibition
(4) shackles
(5) fetters