Có 1 kết quả:

lù xīng

1/1

lù xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Star God of Rank and Affluence (Daoism)