Có 1 kết quả:

shàn ràng

1/1

shàn ràng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to abdicate