Có 1 kết quả:

huò fú yǔ gòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stick together through thick and thin (idiom)