Có 1 kết quả:

fú shòu luó

1/1

fú shòu luó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s