Có 1 kết quả:

fú shòu

1/1

fú shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

happiness and longevity