Có 1 kết quả:

fú shòu mián cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

good luck and long life