Có 1 kết quả:

fú wú shuāng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

blessings never come in pairs (idiom)