Có 1 kết quả:

fú xīng gāo zhào ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄓㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lucky star in the ascendant (idiom); a lucky sign