Có 1 kết quả:

Fú zé Yù jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fukuzawa Yukichi (1835-1901), prominent Japanese Westernizer, liberal educator and founder of Keio University