Có 1 kết quả:

Fú tián Kāng fū

1/1

Fú tián Kāng fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

FUKUDA Yasuo (1936-), Japanese LDP politician, prime minister 2007-2008