Có 1 kết quả:

shàn wèi

1/1

shàn wèi

phồn thể

Từ điển phổ thông

vua truyền ngôi

Từ điển Trung-Anh

to abdicate (as king)