Có 1 kết quả:

lǐ táng

1/1

lǐ táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) assembly hall
(2) auditorium
(3) CL:座[zuo4],處|处[chu4]