Có 1 kết quả:

lǐ jiào chī rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

sufferings brought about by Confucian ethics