Có 1 kết quả:

lǐ yì lián chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sense of propriety, justice, integrity and honor (i.e. the four social bonds, 四維|四维[si4 wei2])